Environmental & Spiritual & Mind & Body Healing
Zakládání firem a personální poradenství: www.dike.cz, Škola manažerských dovedností: www.klondike-zdroje.cz, Firemní školení a kurzy Kolín: www.vzdelavaci-stredisko.cz, Vytváření zákaznického prostředí: www.aromat.cz, Masáže, koupele, Lymphastim Topline, Sunspectra, AFT, SRT, detoxikace, koučování: Medical Wellness Studio, Klinická psychologie a psychoterapie: www.psychologie-zdravi.cz
Nepřihlášen
logo

Účetní

Zařazení: Účetní Účetní
Vložila firma: JOBSYSTEM s.r.o.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Městská část Praha-Řeporyje, Úřad městské části Praha-Řeporyje

zastoupen tajemnicí Úřadu městské části Praha-Řeporyje

vyhlašuje dne 23. 4. 2024 výběrové řízení

na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice

účetní

v odboru hospodářsko-správním

Úřadu městské části Praha-Řeporyje

 

Bližší informace naleznete na www.prahareporyje.cz.

 

Sjednaný druh práce: komplexní vedení účetnictví účetní jednotky v hlavní a hospodářské činnosti, hlavní účetní, kontrola hospodaření příspěvkových organizací, s místem výkonu práce Praha - Řeporyje,

 

Náplň práce - rámcové vymezení:

Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky v hlavní i hospodářské činnosti včetně vedení účetních knih, sestavování rozpočtu, účetní závěrky, závěrečného účtu, zajištění činnosti hlavní účetní apod., dále pak provádění kontrol hospodaření v příspěvkových organizacích zřizovaných městskou částí. Nejedná se o práce mzdové účetní.

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost (2)

 

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

 

Další požadavky:

 • znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
 • pečlivost, spolehlivost, přesnost a zodpovědný přístup ke svěřeným úkolům, schopnost aplikovat nové postupy vyvolané změnami legislativy
 • schopnost samostatné práce, organizační a komunikační schopnosti
 • znalost problematiky hospodaření územně samosprávných celků vztahující se k dané pozici, zejména
 • znalosti a zkušenosti v oblasti zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, z.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a dalších zákonů a nařízení vztahujících se k dané pracovní pozici, vše vždy v platném znění
 • znalost zákona č. 131/2000 Sb., o hlavní městě Praze, platném znění


 

Výhodou je:

 • praxe v oboru (podrobněji prosím uveďte v životopisu)
 • zkouška odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění (při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu - povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru), případně předložit doklad o uznání rovnocennosti vzdělání (3))
 • zkouška odborné způsobilosti
 • znalost ekonomického systému GINIS
 • orientace/praxe ve státní správě a samosprávě

 

Sjednaný druh práce: agenda investiční, stavební a dopravní, s místem výkonu práce Praha - Řeporyje, v platové třídě (1) 10.

 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek

 

Místo práce: Praha - Řeporyje

 

Termín nástupu: dle dohody

 

Uchazeč/uchazečka podává přihlášku (4) k výběrovému řízení, kterou se rozumí samostatný doklad, jehož náležitosti dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona jsou:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis.

 

Na přihlášku prosím uveďte název pracovního místa. Formulář přihlášky najdete na www.prahareporyje.cz, úřední deska, výběrové řízení - účetní.

 

K přihlášce je dle ustanovení § 7 odst. 5 zákona nutné připojit tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (ke dni podání přihlášky), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Dále je vhodné předložit:

 • osvědčení o absolvovaných kurzech, seminářích či školeních vztahující se k pracovní pozici

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději v PONDĚLÍ 27. 5. 2024 do 17:30 hodin v podatelně Úřadu městské části Praha - Řeporyje, Nad Náměstím 84, PSČ 155 00, Praha 5 - Řeporyje.

 

Zalepenou obálku označte slovy: „NEOTEVÍRAT - výběrové řízení - účetní“

 

Obálku prosím adresujte:

Městská část Praha - Řeporyje

Úřad městské části Praha - Řeporyje

Nad Náměstím 84

155 00  Praha 5 - Řeporyje

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Kontaktní osoba:

M. Jirasová

tel.: 251 625 794

mob.: 602 316 149

e-mail: tajemnik@prahareporyje.cz

 

Na tuto pracovní pozici, můžete reagovat pouze do 27. 5. 2024. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.

 

(1)  V platové třídě dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (základní plat zaměstnance je určen podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení vlády)

 

(2) Podle § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se za bezúhonnou pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena.

 

(3) Podle vyhlášky č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, v platném znění; podle § 34 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

(4) Přihláškou se rozumí samostatný doklad. Úplnost přihlášky a požadovaných příloh je podmínkou pro uzavření pracovního poměru úředníka/úřednice a jmenování do funkce vedoucího úředníka/vedoucí úřednice.

Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení a v souladu s platnými právními předpisy. Správcem osobních údajů je městská část Praha – Řeporyje, Úřad městské části Praha – Řeporyje. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje poskytnuté nad rámec tohoto zákona slouží jen pro snadnější komunikaci s uchazeči v rámci daného výběrového řízení.

Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnanci na úseku personalistiky a členům výběrové komise. Po skončení výběrového řízení budou neúspěšnému uchazeči/uchazečce vráceny přílohy zaslané s přihláškou do výběrového řízení. Přihláška do výběrového řízení spolu se závěrečnou zprávou výběrové komise bude v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, uchována u správce po dobu 5 let, po jejím uplynutí dojde ke skartaci těchto dokumentů, nevznikne-li mezitím jiný právní důvod ke zpracování daných osobních údajů.

V souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) má uchazeč právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem a k informacím o jejich zpracování, popř. může požadovat jejich kopie (čl. 15); má právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů (čl. 16), právo na výmaz, pokud již pominul účel zpracování, pokud vznese námitky proti zpracování, nebo pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně (čl. 17); dále má právo na omezení zpracování těchto údajů (čl. 18) a právo vznést námitku u správce ohledně zpracovávání svých osobních údajů (čl. 21).

Správce má pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaj je: hana.vlckova@sms-sluzby.cz. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se také můžete obrátit se stížností.

 

Podle ustanovení § 16 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nesmí být úředník členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. Jinou výdělečnou činnost může úředník vykonávat (až na zákonem stanovené výjimky) jen s předchozím písemným souhlasem územního samosprávného celku, u něhož je zaměstnán.

 

 

Místo pracoviště: Praha | Praha | Praha - Řeporyje
Typ pracovního poměru:Práce na plný úvazek
Plat:
Požadované vzdělání: vysoká škola
Znalost PC: uživatel samouk - základní balíček MS Office
Požadované jazyky:
Řidičské oprávnění:
Specialní dovednosti:

Kontaktní údaje

Kontaktní osoba:Eva Grundová
Telefon: 224 819 391
E-amil: egrundova@jobsystem.cz
www: www.jobsystem.cz